page_banner

SCR ulgamy üçin awtoulag derejeli karbamid

SCR ulgamy üçin awtoulag derejeli karbamid

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Senagat derejeli karbamid

Öndüriji: QINGDAO STARCO HIMICAL CO., LTD

Outputyllyk önümi: 2,000,000

Aýratynlyklary: Karbamid ak, yssyz, granular kristaldyr.

Ulanylyşy: organiki sintez senagatynda senagat çig maly hökmünde ulanylyp bilner we lukmançylyk, boýag, dokma, partlaýjy, nebiti gaýtadan işlemek, çap etmek we boýamak we beýleki senagat önümçiliginde ulanylyp bilner.

Gaplamak: plastmassa halta bilen örtülen 50 kg plastmassa dokalan halta.1000 kg plastmassa dokalan halta, göni gaplamak, gaýtadan gaplamagyň zerurlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Karbamid aýratynlyklary

Karbamidiň ýyladyş temperaturasy ereýän nokadyndan has ýokary bolsa, biuret, ammiak we sian kislotasyna bölünýär.1g suwda 1g ereýär, 10ml 95% etanol, 1ml 95% gaýnadýan etanol, 20ml suwuk etanol, 6ml metanol we 2mL gliserol.Konsentrirlenen gidroklor turşusynda ereýär, efirde we hloroformda diýen ýaly eräp bilmeýär.10% suwly erginiň pH 7,23.Gaharlandyryjy.

näme üçin saýlamaly?

ISO 22241 spesifikasiýasyna laýyk gelýän karbamidiň ýeke-täk görnüşi we DEF / AUS32 / ARLA32 çözgütlerini öndürmek üçin ýeke-täk karbamiddir.ISO 22241 bilen duşuşmak üçin karbamid iň ýokary arassalygy / hili bolmaly.Highokary hilli karbamid bilen üpjün edýäris we önümlerimizi iň gysga we bäsdeşlik ýoly bilen müşderilerimize iberýäris.Bu önüm suwuk azot oksidlerinde, azot oksidlerinde zyýansyz azotyň we suwuň düzümindäki dizel tükeniksizligini azaltmak, zäherli gaz çykaryşyny azaltmak we hapalanmagy azaltmak üçin ulanylýar.Bu önüm dürli görnüşli täjirçilik ulaglary, awtoulaglar, gurluşyk tehnikalary we beýleki uly dizel hereketlendirijisi SCR ulgamlary üçin IV, V, EuropeIV, EuropeV emissiýa standartlaryna ähli ýurtlara degişlidir.

Sorag-jogap

1-nji sorag.MOQ barmy?
J: Dürli pikirlere bagly, gepleşik geçirip bolar. Mukdar näçe köp bolsa, birlik bahasy bäsdeşlik eder.

2-nji sorag.Müşderi gowşuryş tölegini tölemelimi?Näçe?
J: Adatça size mugt nusgalary iberýärdik we eltip bermek üçin töleýäris.Bellenen “Express” -i ulanmagymyzy isleseňiz, ekspress hasabyňyzy biz bilen paýlaşmaly ýa-da ekspress kompaniýasyna görä tölärsiňiz.

3-nji sorag. Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?

A:
(1) Hilini elmydama alyjynyň nusgalary ýaly saklarys.
(2) Gaplamagy maslahat bereris we gaplamamyza jogapkärçilik çekeris, harytlary saklarys
eltip bermekde howpsuz.
(3) Harytlary önümçilikden satuwa çenli yzarlarys we islendik meseläni çözmekde elmydama işjeň bolarys.

4-nji sorag. Haçan bahany alyp bilerin?
J: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

5-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz öz zawodymyz bilen hünärmen öndüriji.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň