page_banner

Dicyandiamide 99.5% MIN.senagat taýdan ulanmak üçin

Dicyandiamide 99.5% MIN.senagat taýdan ulanmak üçin

Gysga düşündiriş:

Oba hojalygy derejeli karbamid Oba hojalygyndaky azot dökünleri üçin ulanylýar.MILLI GBT 2440-2017 standartlarynyň hemmesine laýyk geliň.

Spesifikasiýa: Azot: 46,4%, Biuret: 1% iň ýokary, çyglylyk: 0,5%, bölejikleriň ululygy: 0.85-2.8mm 90% min.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Mugt ýag, topragyň ekologiki gurşawyny gowulandyrmak, ekin köküniň çüýremesini ýeňilleşdirmek, ösüşi güýçlendirmek.
Sitokininiň goşulmagy öýjükleriň bölünmegine we kadalaşmagyna kömek edip biler, belogyň we hlorofiliň zaýalanmagyny gijikdirip, garrylygy gijikdirip biler.
Ekinleriň ösüş depginini çaltlaşdyryp, guraklygy bozup, ösüşi we ösüşi ösdürip, önümiň hilini ýokarlandyryp, hasyllylygy ýokarlandyryp, kesele, mör-möjeklere, gurakçylyga, suwa düşmegine, sowuk, duz we aşgar, ýaşaýyş we beýleki garşylyk ukybyna garşylygy ýokarlandyryp biler. ekinler.
Nematodlaryň öňüni almakda täsirli.
Dökünleriň we neşe serişdeleriniň has gowy ulanylmagy üçin mikroorganizmleriň suw saklaýjy serişdesi goşuldy.
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, perinitrogen bakteriýalar, fotosintetik bakteriýalar we dürli işleýän mikrob bakteriýalary bilen bilelikde.
uzak wagtlap ulanylandan soň toprak has köp sosna we hasylly bolar.

Karbamidiň granulýasiýasy

PRILLED UREA N 46% Oba hojalygynyň ulanylyşy.
Karbamid, karbon kislotasynyň diamidi diýlip atlandyrylýan karbamid.Onuň formulasy H2NCONH2.Karbamid dökün we iýmit goşundysy, şeýle hem plastmassa we derman öndürmek üçin başlangyç material hökmünde möhüm ähmiýete eýe.132,7 ° C (271 ° F) ereýän we gaýnap başlamazdan reňksiz, kristal madda.

Karbamid (Karbamid) suwda aňsat ereýär we azot dökünleriniň bitarap çalt çykýan ýokary konsentrasiýasy hökmünde ulanylýar.Howada we tortda aňsat gigroskopik.NPK goşma dökünlerde we BB dökünlerinde esasy çig mal hökmünde ulanylýan meşhur kükürt ýa-da polimer haýal çykarylýan ýa-da gözegçilik astynda goýberilýän dökün hökmünde örtülip bilner.Karbamidiň uzak wagtlap ulanylmagy topraga zyýanly maddalar bolup galmaýar.Karbamid granulýasiýa prosesinde az mukdarda biuret saklaýar, biuretiň düzümi 1% -den ýokary bolsa, karbamid ekiş we ýaprak dökünleri hökmünde ulanylyp bilinmez.Karbamidde azotyň konsentrasiýasy köp bolansoň, hatda ýaýramagyny gazanmak gaty möhümdir.Tohumlaryň zaýalanmagy töwekgelçiligi sebäpli buraw tohum bilen kontaktda ýa-da ýakyn ýerde ýüze çykmaly däldir.Karbamid spreý hökmünde ýa-da suwaryş ulgamlary arkaly ulanmak üçin suwda erär.

Karbamidiň özüne çekijiligi

1. Karbamid döküniniň beýany 46 Azot
UREA sferik ak gatydyr.Amin toparlary görnüşinde 46% azot saklaýan organiki amid molekulasydyr.UREA suwda çäksiz ereýär we oba hojalygy we tokaý dökünleri, şeýle hem ýokary hilli azot çeşmesini talap edýän senagat önümleri üçin amatly.Süýdemdirijiler we guşlar üçin zäher däl we işlemek üçin amatly we ygtybarly himiki maddadyr.

2. Dökün karbamidiniň artykmaçlyklary
Karbamid topraga gaty ýa-da ergin hökmünde ýa-da ýaprak spreýi hökmünde käbir ekinlere ulanylyp bilner.
Karbamidiň ulanylmagy ýangyna ýa-da partlama howpuna az degişlidir.
karbamidiň ýokary analizi, 46% N, beýleki gury N görnüşlerine garanyňda işlemek, saklamak we daşamak çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.
Karbamid öndürmek daşky gurşawa az hapalaýjy maddalary goýberýär.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Müşderiniň islegine görä 50/500/1000 kg pp sumka, kiçi sumka
Port: Çingdao, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler