page_banner

-Okary arassa DEF derejeli karbamid

-Okary arassa DEF derejeli karbamid

Gysga düşündiriş:

Gaplamak: plastmassa halta bilen örtülen 50 kg plastmassa dokalan halta.500 kg plastmassa dokalan halta we 1000 kg plastmassa dokalan halta, göni gaplamak, gaýtadan gaplamagyň zerurlygy ýok.Görkezijiler: Azotyň (N) düzümi (gury esas)% ≥ 46.4 biuret düzümi% ≤ 0.85 Çyglylygyň mukdary% ≤ 0.5 Bölejigiň ululygy (φ0.85-2.80mm)% ≥98


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki aýratynlyklar we paket

Radioaktiw däl ak, Mugt akýan, örtülen, sferik we ululykdaky zyýanly maddalardan azat, tortdan 100% bejerilýär.
Ulanylyşy: dizel hereketlendirijisi AUS32, awtoulag derejeli karbamid, karbamid DEF üçin azaldýan serişde hökmünde ulanylyp bilner.Poladyň we poslamaýan poladyň himiki taýdan ýuwulmagy üçin ýagtylandyryjy täsir edýär.Metaly duzlamakda haýal çykaryjy serişde hökmünde ulanylýar we palladimi işjeňleşdirmek ergininiň konfigurasiýasynda hem ulanylýar.Karbamid-formaldegid rezini, poliuretan we melamin-formaldegid rezini öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner.
Köp mukdarda, içerki plastmassa halta bilen örtülen 50/500/1000 kg dokalan halta.

Howpsuzlyk we hiliň kepili

Gaty çig mal we önümçilige gözegçilik
Hünärmen we tejribeli tehniki işgärler, işçiler we gözegçiler ähli önümçilik akymlaryny yzarlaýarlar.

Üçünji tarapyň synag hasabaty
Müşderilerimiz üçin 100% hil taýdan kanagatlanmak üçin her sargyt üçin üçünji tarapyň hil synagyny hödürleýäris.

Her iberiş üçin ätiýaçlyk nusgalary
Her sargyt üçin hil yzarlamak üçin nusgalary saklaýarys.

Öz standartlaşdyryş barlaghanasy
Giňişleýin hil kepilligini we real wagt gözegçiligini üpjün etmek üçin ösen standart synag laboratoriýasy.

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz karbamid öndürýäris we öz daşary söwda kompaniýamyz bar.

S: Eksport söwdasynda näçe wagtlap işlediňiz?
J: 18 ýyl karbamid önümine ünsi jemleýär we karbamid eksport etmegiň tertibi bilen gaty tanyş

S: Töleg şertleriňiz näme?
J: TT, LC, DP, Paypal tölegleriniň hemmesini kabul edýäris.Emma ilkinji gezek diňe LC ýa-da TT edýäris.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, sargytlaryňyzyň önümçiligini gutaranymyzdan soň, iberişi 7-15 günüň içinde düzeris.

S: Gaplamak hakda nähili?
J: Adatça gaplamany 50 kg / sumka, 500 kg / sumka ýa-da 1000 kg / sumka bilen üpjün edýäris.Elbetde, gaplamakda aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, haýyşyňyzy ýerine ýetireris.

S: Önümleriň dogrulygy barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: goükleriň eltilende 80% saklanyş möhletine eýe bolýarys.

S: Haýsy resminamalary berýärsiňiz?
J: Adatça, täjirçilik hasap-fakturasyny, gaplaýyş sanawyny, ýükleme fakturasyny, COA we gelip çykyş şahadatnamasyny berýäris.Bazarlaryňyzda aýratyn talaplar bar bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň