page_banner

Aus40 derejeli karbamid pes jaý

Aus40 derejeli karbamid pes jaý

Gysga düşündiriş:

1. Önümiň ady: AUS 40 synp karbamid

2.KAS NOOK: 57-13-6

3. Arassalygy: 46% min

4. Görnüşi: doldurylan

5.Goýulma: awtoulag AUS 40 Urea Solution iň ýokary arassalyga we hiline öndürilýär.Her partiýanyň laboratoriýa synagyndan geçýän çalt eltilişi we ýokary hilli önümi üçin buýsanýarys.

AUS 40 karbamid çözgüdi iň ýokary arassalyk we hil taýdan öndürilýär.Her partiýanyň laboratoriýa synagyndan geçýän çalt eltilişi we ýokary hilli önümi üçin buýsanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag karbamid ergini

Awtoulag karbamid ergini, dizel hereketlendirijisiniň SCR ulgamy üçin möhüm goşundy.Azot oksidleriniň zyňyndylaryny azaltmak üçin azot, kislorod we suwa öwürmek üçin NOX önümleri tarapyndan saýlanyp katalizlenýär we azalýar.
Dürli ýurtlaryň daşky gurşawy goramak bölümleri dizel hereketlendirijilerinden çykýan azot oksidlerini hasam azaltmagy teklip edýärler.Lyurduň içinde IVewropa IV standarty hökmünde tanalýar.
Dwigatel öndürijileri daşky gurşawy goramak bölümleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin SCR tehnologiýasyny (Saýlanan katalitik azaltmak tehnologiýasy) ulanyp başladylar.Bejergiden soň SCR zyňyndylary üçin zerur serişdeleri azaltmak boýunça maksatly gözlegler, ulaglar üçin ýokary hilli AdBlue-iň döredilmegine sebäp boldy.

Daşky gurşawy goramak

SCR tehnologiýasy bilen utgaşyp, ýangyç sarp edilişi azot oksidleriniň we gaty gaz bölejikleriniň awtoulag tükeniksiz çykarylyşyny netijeli azaldyp biler.
Bu önüm ultrapura suwundan we ýokary arassa karbamidden sintez edilýär.
Zäherli däl, hapalanmaýan we ýanmaýan.

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz karbamid öndürýäris we öz daşary söwda kompaniýamyz bar.

S: Eksport söwdasynda näçe wagtlap işlediňiz?
J: 18 ýyl karbamid önümine ünsi jemleýär we karbamid eksport etmegiň tertibi bilen gaty tanyş

S: Töleg şertleriňiz näme?
J: TT, LC, DP, Paypal tölegleriniň hemmesini kabul edýäris.Emma ilkinji gezek diňe LC ýa-da TT edýäris.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, sargytlaryňyzyň önümçiligini gutaranymyzdan soň, iberişi 7-15 günüň içinde düzeris.

S: Gaplamak hakda nähili?
J: Adatça gaplamany 50 kg / sumka, 500 kg / sumka ýa-da 1000 kg / sumka bilen üpjün edýäris.Elbetde, gaplamakda aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, haýyşyňyzy ýerine ýetireris.

S: Önümleriň dogrulygy barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: goükleriň eltilende 80% saklanyş möhletine eýe bolýarys.

S: Haýsy resminamalary berýärsiňiz?
J: Adatça, täjirçilik hasap-fakturasyny, gaplaýyş sanawyny, ýükleme fakturasyny, COA we gelip çykyş şahadatnamasyny berýäris.Bazarlaryňyzda aýratyn talaplar bar bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň